Thông báo đặc biệt về tình hình sâu đục thân bướm hai chấm gây hại trên lúa vụ Hè Thu năm 2023