Chủ tịch

Trương Đức Chánh

Nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

 

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Minh Trí

Nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TAM QUAN

(Từ ngày 01/6/2020 thị trấn thành phường: NQ số 932/NQ-UBTVQH14 ngày 22/4/2020)

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

 

I. Lãnh đạo HĐND phường: 

1. Chủ tịch: Trương Đức Chánh.

(Trần Minh Bảo - Chủ tịch: Từ 2016 đến tháng 9/2020)

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Minh Trí.

II. Các Ban HĐND phường:

1. Ban Kinh tế - xã hội:

- Trưởng ban: Nguyễn Văn Dũng.

- Phó Trưởng ban: Trần Thị Thu Sương.

2. Ban Pháp chế:

- Trưởng ban: Nguyễn Xuân Nguyên.

- Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Thanh Thúy.

III. Các Đại biểu HĐND phường:

 * Đơn bị bầu cử số 1 (Khu phố 1)

1. Trà Minh Hùng.

2. Nguyễn Văn Thật.

3. Nguyễn Anh Tuấn (Chết ngày 09/8/2021)

 * Đơn bị bầu cử số 2 (Khu phố 2)

1. Trương Đức Chánh.

2. Nguyễn Văn Trịnh.

 

 * Đơn bị bầu cử số 3 (Khu phố 3)

1. Nguyễn Văn Hóa.

2. Huỳnh Học.

3. Nguyễn Minh Trí

 * Đơn bị bầu cử số 4 (Khu phố 4)

1. Nguyễn Hoàng Nhật.

2. Trần Văn Sang.

 

 * Đơn bị bầu cử số 5 (Khu phố 5)

1. Nguyễn Huệ (Chết ngày 25/3/2022).

2. Trần Thị Thu Sương.

 

 

 

 

 * Đơn bị bầu cử số 6 (Khu phố 6)

1. Nguyễn Xuân Nguyên.

2. Phạm Văn Thanh.

 

 * Đơn bị bầu cử số 7 (Khu phố 7)

1. Nguyễn Văn Dũng.

2. Bùi Văn Phương.

 

 * Đơn bị bầu cử số 8 (Khu phố 8)

1. Lê Tấn Đảm.

2. Trịnh Văn Mười.

 

* Đơn vị bầu cử số 9 (Khu phố 9)

1. Võ Văn Minh.

2. Nguyễn Thị Thanh Thúy.

 

 

 Nguồn:  HĐND phường Tam Quan