Tiêu đề lịch tuần từ ngày 25 tháng 09 đến ngày 01 tháng 10 năm 2023
Người chủ trì
Chuyên viên
Lãnh đạo văn phòng Nguyễn Văn Thật
Địa điểm
Thành phần
Thời gian 25/09/2023
Buổi Sáng
Tài liệu đính kèm Tải về tại đây
Tóm tắt
Nội dung chi tiết